Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe

In de Noord-Veluwe werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem sinds 2014 samen aan het project ‘Actieve en leefstijl senioren’. Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl bij senioren van 55 jaar en ouder. De gemeenten willen dit bereiken door het inzetten van interventies gericht op een actieve en gezonde leefstijl voor senioren. In 2016 zijn plannen voor activiteiten opgestart, in 2017 en 2018 worden de plannen geconcretiseerd en activiteiten ingezet. Activiteiten hangen sterk af van de organisatiekracht binnen een gemeente, de coördinatie van het project is regionaal georganiseerd. De lokale context, organisatie en invulling van het project bepaalt de lokale opbrengst.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
De gemeenten hebben het Evaluatiebureau gevraagd een regionale evaluatie voor dit project te ontwerpen en uitvoeren. Enerzijds om bij afronding van dit project verantwoording af te kunnen leggen aan de Provincie en intern binnen de gemeenten. Anderzijds om input te verkrijgen voor inbedding, borging van opgezette activiteiten en adviezen voor vervolg.

Aangezien de gemeenten met name behoefte hebben aan inzicht in procesaspecten (bereik, waardering, uitvoering), ligt de nadruk op een proces-evaluatie. Hiervoor organiseert het Evaluatiebureau in iedere gemeente groepsinterviews met betrokken professionals (oa beleidsmedewerker, buurtsportcoach, ouderenadviseur) en enkele vrijwilligers en senioren. Ter voorbereiding op het groepsinterview en als onderdeel van het totaal overzicht stelt het Evaluatiebureau met input van de betrokkenen een lokaal activiteitenoverzicht op. Naast de groepsinterviews geeft ook het panel-onderzoek input over proces-aspecten.

De gemeenten realiseren zich dat mogelijke effecten van dit project pas op de lange termijn zichtbaar zijn. Toch is in overleg besloten enkele meer kwantitatieve effect-maten in kaart te brengen. Evaluatiebureau voert hiervoor secundaire analyses uit op de monitor Volwassenen & Ouderen van 2012 en 2016. Om de situatie in 2018 te beschrijven wordt het GGD panel ‘NOG beter weten’ aangeschreven om input te leveren, zowel gericht op effect-vragen als op procesmatige vragen.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatie-onderzoek
Op dit moment vindt de dataverzameling voor het onderzoek plaats. In de zomer van 2018 kunt u de resultaten hier lezen.

Opdrachtgever
De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem. De Gelderse Sport Federatie (GSF) coördineert het project en treedt namens deze gemeenten op als contactpersoon.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich en Anne-Lous Post (stagiaire)

Type onderzoek
Proces-evaluatie en een eerste inzicht in mogelijk effecten.

Looptijd onderzoek
Oktober 2017 – juni 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.n