Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Signalering Niet Pluis

In het kader van de collectieve preventie GGZ hebben de zes gemeenten uit de regio Noord-Veluwe eind 2009 opdracht gegeven aan Indigo Veluwe, Dimence, OptiMent (onderdeel van Eleos) en Icare om te komen tot een gezamenlijk voorstel Depressiepreventie Noord-Veluwe. In dit programma zijn als doelstellingen o.a. genoemd:

  • Het door intermediairs vroegtijdig signaleren van depressieve klachten en op juiste wijze verwijzen.
  • Het mede stimuleren van een keten van samenwerkende eerstelijns organisaties.

Judith Heinrich (Evaluatiebureau): “Als geïnterviewden enthousiast zijn, geeft dat aan dat we goed bezig zijn. Tijdens het interview met de projectgroepleden werd bijvoorbeeld genoemd dat het goed en verhelderend is om even met elkaar op een andere manier te praten en terug te blikken. En dat er een buitenstaander nodig is om de goede vragen te stellen. Anders zouden de betrokken organisaties tegen elkaar niet alles wat nu ter tafel is gekomen vertellen.”

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Aan het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is enerzijds gevraagd om inzicht te bieden in de resultaten van het vroegtijdig signaleren van ‘Niet Pluis situaties’. De evaluatie richt zich daarbij specifiek op het doorverwijzen van deze signalen naar informatie- en adviespunten. Anderzijds is gevraagd inzicht te bieden in de verwachtingen en resultaten van het samenwerkingsproces tussen de zes gemeenten uit de Noord-Veluwe en de projectgroep. Judith Heinrich en Lonneke Ceelie hebben hiervoor verschillende onderzoeksmethoden (groepsinterview en digitale enquete) gecombineerd.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

  • Er komen minder ‘Niet Pluis signalen’ binnen bij de informatie- en adviespunten dan verwacht. Desondanks zit de meerwaarde van de informatie- en adviespunten juist in de mogelijkheid dat er expertise kan worden ingeschakeld als dat nodig is. “De boodschap die het uitdraagt is voldoende.”
  • Het is zinvol om te verkennen of een informatie- en adviespunt geïntegreerd kan worden met het Wmo-loket van de gemeente.
  • De meerwaarde van het collectief opdrachtgever- en opdrachtnemersschap is dat zowel de gemeenten als de GGZ-instellingen het gevoel hebben sterker te staan en meer te kunnen bereiken. Daarbij is een duidelijke afbakening van de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer van belang, maar ook een balans tussen efficiënt werken en betrokkenheid / grip.

Opdrachtgever
Zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Bert van Putten (ambtenaar Maatschappelijke Zorg gemeente Harderwijk) is namens deze zes gemeenten gemandateerd opdrachtgever van het programma Depressiepreventie Noord-Veluwe. Irene Linders-Wouters (GGD Noord- en Oost-Gelderland) is als projectleider van het programma intensief betrokken.

Andere betrokken organisaties
Als collectieve opdrachtnemer van het programma Depressiepreventie Noord-Veluwe: Dimence, Indigo Veluwe, OptiMent (onderdeel van Eleos) en GGD Noord- en Oost-Gelderland als projectleider.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Lonneke Ceelie & Judith Heinrich

Type onderzoek
Procesevaluatie

Looptijd onderzoek
Juni tot en met november 2012.

Indien uw interesse is gewekt in dit programma of deze evaluatie kunt u contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl.