Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

3D Proeftuinen Bronckhorst

Voor gemeenten gaat er in de komende tijd veel veranderen. Er komen grote stelselwijzigingen aan in het sociale domein wat betreft de Wmo/Awbz, de Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. De gemeente Bronckhorst sorteert voor op deze nieuwe taken met de 3D Proeftuinen. In de Proeftuinen wordt met een nieuwe aanpak gewerkt: wijkgericht, integraal, gericht op de stimulering van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers.

Joanne Leerlooijer: “Voor de evaluatie van de 3D Proeftuinen hebben we een documentanalyse gedaan en een interviewronde langs de gemeentelijke projectleiders en consulenten, alsmede de betrokken organisaties. Op basis van deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat de 3D Proeftuinen deels succesvol zijn geweest. Er lijkt resultaat geboekt te zijn bij klanten in het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kwam er een aantal verbeterpunten naar voren. Op basis van de evaluatie heeft de gemeente Bronckhorst de opzet van de Proeftuinen aangepast.”

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Het Evaluatiebureau heeft als onafhankelijke partij meegekeken naar de opzet en uitvoering van de 3D Proeftuinen. De interviews zijn als professioneel, zorgvuldig en prettig ervaren door alle betrokkenen. De resultaten zijn door het Evaluatiebureau gepresenteerd in de projectteams. Met een onafhankelijk en deskundig advies, staat de gemeente sterker bij de voortzetting van de Proeftuinen. Inmiddels is de tweede fase van de 3D Proeftuinen in Bronckhorst van start gegaan.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

    • In de proeftuin Zelhem is succesvol gewerkt binnen de kaders van het projectplan. Er zijn 19 klanten begeleid waarbij het over het algemeen gelukt is om de afstand van deze klanten tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Succesfactoren zijn o.a. de zelfstandigheid van consulenten, de goede samenwerking met een aantal kernpartners op operationeel niveau en het consequente gebruik van de participatieladder als instrument om het resultaat te meten.
    • In de proeftuin Vorden is gewerkt met een nieuwe doelgroep (jeugd) en volgens een nieuwe werkwijze. In de proeftuin zijn 31 klanten begeleid. De betrokken organisaties zijn overwegend positief over de participatieconsulenten van de gemeente. Wat betreft de uitvoering is op enkele punten afgeweken van het projectplan. De duidelijkheid over criteria voor het inbrengen van casussen in de proeftuin, het onderscheiden van enkelvoudige en meervoudige problematiek, en het aangaan van een keukentafelgesprek kan nog worden vergroot.
    • De aanbevelingen die zijn gedaan, betreffen aanpassing van de wijze waarop het project is ingericht, werkwijze en afspraken voor de uitvoering, het samen stellen van een instrumentenkoffer, wijze van registreren en monitoren en het werken met doelen en resultaten. De gemeente Bronckhorst is hier direct mee aan de slag gegaan en per juni 2014 gaat de vernieuwde 3D Proeftuin van start.


Opdrachtgever
Gemeente Bronckhorst

Andere betrokken organisaties
Organisaties betrokken in de 3D Proeftuinen.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Joanne Leerlooijer & Sofieke van Oord-Jansen

Type onderzoek
Proces- en effect-evaluatie

Looptijd onderzoek
Oktober 2013 tot en met januari 2014.

Indien uw interesse is gewekt in dit programma of deze evaluatie kunt u contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl.